MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 41

Ročník 41

Vážení přátelé,

Pozvání dětí k účasti ve 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013

v letošním roce jsme si připomněli 10. výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel, obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V rámci výročí vzniku této mimořádné smlouvy doporučila Česká komise pro UNESCO zasvětit 41. ročník dětské výtvarné výstavy Lidice tématu „TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ“ s nabízenými podtématy: tradiční oděv v mé zemi, jaké krásné věci vytvářejí řemeslníci v mé zemi, vesničané tančí, venkovská svatba, o čem jsou lidové pověsti v mé zemi, lidové zvyky, obřady a tradice v průběhu roku.

Děti pod vedením pedagogů, kteří je dobře motivovali a seznámili s tématem, ztvárňovaly mnohé ze zapsaných dědictví své země - tradiční řemesla, obřady, zvyky i lidovou tvořivost svých zemí, z nichž mnohé jsou i v zemích svého původu záležitostí krajovou a ojedinělou, hodnou uchování pro další generace. Mezi nejčastější náměty prací českých dětí patřilo masopustní veselí, moravské tance, lidové kroje a tradiční řemesla. Na obrázcích ožívaly jednotlivé postavy i celé průvody, masky, báje a legendy národní či krajové, stejně jako osobnosti historické, či postavy pohádkové. Porotě se představila spousta svatebčanů, muzikantů, krojovaných družin a řemeslníků.

Ze zaslaných prací bylo letos zřejmé, že školy se postavily k výstavě velice zodpovědně. Naprostá většina zúčastněných obeslala letošní výstavu zdařilou, dobře vybranou kolekcí výtvarných prací, která jednoznačně hovoří o promyšlené a rozvážné práci. Je zapotřebí školy i volnočasová dětská zařízení pochválit, jejich práce porotu nejen potěšily, ale mnohdy i pobavily a rozesmály - je dobře, že humor a vtip nechyběly! I nadále zůstává rozhodujícím faktorem v procesu vzdělávání osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, zodpovědnost a nadšení. Obdivuhodné bylo i množství a pestrost použitých technik a materiálů. Mezi plošnými pracemi nechyběly kresby, malby ani grafika tisknutá ručně či počítačová, stejně jako fotografie. Mezi prostorovými pracemi porota oceňovala práce z papíru, textilu, keramické hlíny, drátu i skla, či objekty z kombinovaných materiálů.

Přes všechny klady a kvalitu prací se opět objevily problémy s některými zaslanými díly, které se každoročně objevují – nečitelné, neuplné či chybějící informace o autorovi či škole, práce překračující maximální rozměr přijímaných děl, zbytečná a nevhodná adjustace či díla, která se netýkala vyhlášeného tématu. Takové práce, časti i přes jejich nespornou kvalitu, musíme vyřazovat.

Do letošního ročníku jsme obdrželi 24 593 prací z 68 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Austrálie, Nový Zéland, Švédsko), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Arménie, Černá Hora, Chorvatsko, Litva, Makedonie, Pakistán, Slovinsko a Srbsko). Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl však velmi rozdílný - vedle velkých kolekcí prací tradičně z Hong Kongu, Lotyška, Ruska, Turecka a Ukrajiny, byly některé země zastoupeny několika příspěvky často z 1 školy, což znemožňovalo porotě jakkoli hodnotit výtvarnou úroveň země a vybrat to nejlepší.

Při hodnocení prací porota oceňovala jako každým rokem především národní folklór a charakteristické prvky jednotlivých zemí. Z plošných prací byly nejlépe oceněny práce dětí z Číny a Hong Kongu), Chorvatska, Lotyšska, Ruska a Ukrajiny. V plošných pracech vynikal soubor maleb ze Sri Lanky, která se do výstavy opět po delší pauze způsobené přírodní katastrofou vrátila, v kategorii fotografií byla porota letos opět potěšena kvalitními fotografiemi z chorvatských fotoklubů a ruských i ukrajinských škol. Mezi prostorovými pracemi ze zahraničí porotu zaujala skleněná a keramická díla z Lotyšska a nečekané soubory tradičních masopustních masek z Maďarska a Makedonie.

Českých škol (především mateřských, základních a speciálních) se v porovnání s loňským rokem i lety předešlými zúčastnilo méně. Je možné, že se některé školy, které nezískaly (či nezískávají) v MDVV Lidice ocenění, rozhodly soutěže se již dále nezúčastňovat. Toto rozhodnutí lze pochopit, neboť vytváření souborů dle zadaného tématu může být pro tyto školy, které nemohou věnovat výtvarné práci dostatečné množství času a zároveň jsou omezené prostorem, časem i materiálem, náročné a komplikované.

Plošné i prostorové práce tvořily především barevné kresby a malby, grafiky, suché jehly, práce z keramiky i kombinované techniky. Stejně jako v loňském ročníku měly velký úspěch práce dětí ze základních uměleckých škol (Blatná, Český Krumlov, Háj ve Slezsku, Holešov, Hradec nad Moravicí, Kolín, Most, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Písek, Plzeň, Prostějov a Strakonice) především díky systematické a kvalifikované práci pedagogů. O to více však porota ocenila kvalitní práci pedagogů s dětmi ve školách mateřských (Lišov), základních (Červené Pečky, 3 ZŠ Slaný, Volyně), speciálních (Centrum Arpida České Budějovice, Duha Písek, Centrum sociálních služeb Horizont Protivín, Domov Raspenava) a středních (Gymnázium Krnov), jakož i v domech dětí a mládeže (DDM Praha 2 – výtv. dílna Vinohrady, Vyšehrad, DDM Praha 3 Ulita, výtvarná dílna Paletka Plzeň). Přesto, že i na českých školách působí fotografické kroužky, své práce do soutěže neposílají a letošní rok nebyl výjimkou. Z prostorových prací porotu potěšil keramický soubor masopustního veselí ze Základní školy Červené Pečky, keramické soubory ZUŠ Český Krumlov, ZUŠ Most, ZUŠ Kolín, kolekce drátěných hudebníků ze ZUŠ Strakonice, či průvod komediantů ze ZUŠ Blatná.

Z došlého počtu 24 593 exponátů z 68 zemí ocenila porota 1 343 exponátů a udělila 204 medailí.

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 18 494 bylo uděleno 630 ocenění, z toho 93 medailí (63 individuálních medailí a 30 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

České děti letos výstavu obeslaly 4 040 pracemi, kterým bylo uděleno 543 ocenění, z toho 80 medailí (56 individuálních medailí a 24 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Háj ve Slezsku, ZUŠ F.X. Richtera Holešov, ZUŠ Plzeň, ZUŠ Prostějov a ZUŠ Strakonice.

Slovenské školy letos zaslaly 2 059 prací a bylo jim uděleno 231 ocenění z toho 31 medailí (24 samostatných medailí a 7 medaile pro školy). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Súkromá ZUŠ Bratislava, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin, ZUŠ Skalica, ZUŠ Spišská Belá, Súkromá ZUŠ a ZUŠ K. Pádivého Trenčín a ZUŠ Gaštanová Žilina.
Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a výbornou práci, získala v letošním roce za Českou Republiku ZUŠ Háj ve Slezsku, která představila bohatou a zajímavou kolekci – soubor kreseb a grafiky. Cenu poroty pro zahraniční školy pak získala ZUŠ Holíč ze Slovenska, která se prezentovala rovněž kvalitní řadou vícebarevných grafických prací. Dlužno dodat, že obě zmíněné školy obesílají pravidelně výstavu výbornými pracemi řadu let.

Díky lepší organizaci práce hodnocení příspěvků (dvoukolový systém) a rozšířeným pracovním prostorám pro práci poroty v Lidické galerii byla práce odborné poroty v letošním roce kvalitnější. Po loňském jubilejním a rekordním ročníku bylo přistoupeno k aktualizaci statutu soutěže, který přispěl k lepší organizaci práce celé soutěže. Přesto, že i v letošním roce bylo zaregistrováno do soutěže přes 24 000 prací, porota pracovala v klidu a se vzájemným porozuměním. Mezinárodnost poroty pak také přispěla k zajímavé výměně názorů a připomínek a prověřila jazykové schopnosti všech členů poroty.

Vyvrcholením 41. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční 29. května 2013 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty - medailisté a pedagogové ZUŠ Háj ve Slezsku a slovenské ZUŠ Holíč.

V Lidicích bude výstava otevřena od 30. května do 31. října 2013, po jejím skončení bude výstava instalována v v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, všem, kdo nakreslili, namalovali, vytiskli či namodelovali svou představu na dané téma a obeslali soutěž, ať již byli, či nebyli oceněni. Velký dík také patří všem pedagogům, neboť je zřejmé, právě osobnost učitele, jeho dovednosti, vědomosti, nadšení i zodpovědnost jsou pro výsledky výtvarné práce dětí velice důležitými faktory.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice
květen 2013

Pravidla pro 41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013

S přihlédnutím k novému platnému statutu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ze dne 1. 11. 2012 a jeho ustanovením k pořádání této výstavy, vydává vyhlašovatel k zabezpečení a docílení obsahového zaměření statutu, jako základního dokumentu k organizaci a zabezpečení předmětného projektu, níže uvedená pravidla:

 1. Termín vyhlášení 41. ročníku MDVV Lidice 2013: květen 2012.
 2. Termín uzávěrky přijímání prací: 15. březen 2013 (datum poštovního razítka).
 3. Vyhlašovatel je oprávněn, v případě potřeby, za níže uvedených podmínek, uhradit vybraným českým a zahraničním dětským vítězům s doprovodem oceněnými Cenou poroty MDVV 2013 výdaje na cestovné na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 41. ročníku MDVV Lidice v Lidické galerii takto:

  • úhrada nákladů do 500 km: vlakem, autobusem, autem nebo hromadnou dopravou,
  • úhrada nákladů nad 500 km: vlakem, autobusem, autem, hromadnou dopravou nebo letecky z nejbližšího mezinárodního letiště vůči místu bydliště vítěze do Prahy a zpět.

  Členům poroty, medailistům ČR pozvaným na vernisáž MDVV do Lidic, kteří jsou ze vzdálených míst, a vybraným českým i zahraničním dětským vítězům s doprovodem pozvaným na vernisáž, je během jejich pobytu v Lidicích poskytnuto ubytování v Lidické galerii za sníženou režijní cenu. Porotcům a vybraným českým i zahraničním vítězům s doprovodem je částečně poskytnuto stravné a doprovodný kulturní program (vstupné do kulturních památek, kulturní program).

 4. Termín zasedání odborné poroty: první kolo 2. – 4. dubna 2013, 2. kolo 6. - 7. dubna 2013.

 5. Termín oznámení výsledků 41. ročníku MDVV 2013 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. května 2013.
 6. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi: 29. května 2013.
 7. Termín konání hlavní expozice v Lidické galerii: 30. května – 31. října 2013.
 8. Termín deinstalace MDVV Lidice 2013: 1. listopad 2013.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 1. 2013.
v Lidicích dne 2. 1. 2013

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus