MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Statut výstavy

Statut výstavy

I. Základní ustanovení

 1. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (dále jen „MDVV Lidice“) je mezinárodní soutěží výtvarných prací dětí z České republiky i ze zahraničí. Jejím hlavním posláním je dát možnost dětem se výtvarně vyjádřit a prezentovat touhu žít ve světě bez válek, v němž bude místo pro uskutečňování dětských tužeb. Cílem výstavy je prezentovat zajímavé výtvarné práce dětí a nejlepší z nich ocenit a tím přispívat k rozvoji dětské kreativity v oblasti výtvarné tvorby a mezinárodní spolupráci.
 2. Pietní motivací k založení tradice pořádání výstavy bylo a je uctění památky dětských obětí z české obce LIDICE, zavražděných německými fašisty i všech dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
 3. Organizátorem a vyhlašovatelem výstavy je Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR. Záštitu a podporu výstavě poskytují Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká komise pro UNESCO a Česká centra.
 4. Místem konání hlavní části výstavy je sídlo Lidické galerie Památníku Lidice, obec Lidice. Výstava se jako výsledek této soutěže zahajuje každoročně na konci května až začátku června u příležitosti MDD a výročí vyhlazení obce Lidice a trvá do konce listopadu.
 5. Téma mezinárodní soutěže stanovuje Památník Lidice podle doporučení UNESCO, s přihlédnutím k aktuálním mezinárodním výročím nebo událostem podporovaných OSN.
 6. Vedoucí soutěže je kurátor, adresa Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, email: children@lidice-memorial.cz.

II. Předmět a organizace soutěže

 1. Vyhlášením soutěže je Pozvání k účasti v soutěži, které je zasíláno organizátorem soutěže formou tištěných Pozvání k účasti v českém jazyce zájemcům z České republiky přímo či formou elektronické korespondence přímo, zahraniční zájemce oslovuje vyhlašovatel formou tištěných Pozvání k účasti v anglickém jazyce prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR ve spolupráci s MZV ČR nebo formou elektronické korespondence přímo.

  Pozvání k účasti v soutěži je rovněž zveřejněno na internetové adrese: http://www.mdvv-lidice.cz v českém, anglickém, německém a ruském jazyce, na http://www.lidice-memorial.cz.

  Pozvání k účasti obsahuje:

  • hlavní téma a podtémata soutěže následujícího ročníku
  • podmínky soutěžní části
  • harmonogram výstavy (termín uzávěrky, zasedání poroty, vernisáž)
  • požadavky na identifikaci výtvarných děl
  • adresu pro odevzdání či zaslání výtvarných prací do soutěže
  • informaci, že zasilatel odesláním výtvarné práce do soutěže, souhlasí s možností využití práce pořadatelem pro propagaci soutěže, rozmnožování a rozšiřování i další využívání v rámci statutu soutěže
 2. Soutěž je určena pro děti od 4 do 16 let z celého světa (resp. díla musí být zhotovena v době, kdy je účastníkovi soutěže od 4 – 16 let). Děti či dospělí se zdravotním handicapem se mohou zúčastnit i v pozdějším věku (z identifikace díla by mělo být patrné, že patří účastníkovi s handicapem. V tomto případě bude jejich dílo zařazeno do oddílu Školy se zdravotním postižením a jejich díla budou označena „bez uvedení věku“).
 3. Do soutěže se mohou přihlásit děti z různých předškolních i školních zařízení, především pak z mateřských, základních, základních uměleckých škol, škol a zařízení pro děti se zdravotním postižením, kroužků, družin, mateřských center, dětských domovů a víceletých gymnázií. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci.
 4. Podmínkou přijetí do soutěže je doručení prací v řádném termínu na uvedenou poštovní adresu vyhlašovatele. Razítko odesílaných prací nesmí být staršího data, než je datum uzávěrky soutěže. Práce zaslané po stanovené uzávěrce se do soutěže nepřijímají, ani nebudou zařazeny do dalšího ročníku.
 5. Soutěžní práce vyhodnocuje odborná porota, jejíž členy určuje a jmenuje vyhlašovatel.
 6. Do soutěže se přijímají dvourozměrné (plošné) práce o max. velikosti 70 x 50 cm a trojrozměrné výtvarné práce o max. velikosti 100 x 70 x 40 cm, váha max. 10 kg.
 7. Do soutěže jsou přijímány výtvarné práce různých výtvarných technik – malba, kresba, grafika, fotografie a kombinovaná technika (výrobky z kovu, keramiky, dřeva, skla, textilu a papíru, filmy, animace, výtvarné objekty).
 8. Soutěžní práce musí obsahovat všechny uvedené informace a musí být identifikovatelné. Pokud práce nesplňují předepsané podmínky, jsou ze soutěže vyloučeny.
 9. Na vernisáž výstavy a slavnostní předávání cen jsou pozvány děti z ČR, které byly oceněny medailí pro jednotlivce, zástupci škol oceněných Cenou poroty a vybraní zahraniční účastníci. Pozvání zahraničních oceněných se řídí finančními možnostmi konkrétního ročníku a je uvedeno v Pravidlech aktuálního ročníku.
 10. Ocenění pro děti ze zahraničí jsou předána nejpozději v září na MZV ČR, které zajistí jejich zaslání na ZÚ ČR v jednotlivých zemích.
 11. Po skončení hlavní expozice v Lidické galerii jsou z oceněných prací utvářeny putovní výstavy, které jsou zapůjčovány dle požadavků.
 12. Oceněné plošné práce vyhlašovatel ukládá a třídí podle zúčastněných zemí a ročníků v depozitáři MDVV v budově Lidické galerie. Oceněné trojrozměrné práce se vzhledem k omezenému prostoru depozitářů neukládají a nakládá se s nimi dle čl. č. IV.

III. Odborná porota, hodnocení prací

 1. Hodnocení výtvarných prací provádí odborná porota.
 2. Porotu jmenuje a svolává vyhlašovatel, který určí i počet členů poroty.
 3. Členem poroty jmenuje vyhlašovatel porotce z řad odborné veřejnosti v oboru pedagogickém a výtvarném z České republiky i zahraničí tak, aby zajistil nestrannost rozhodování poroty. Jazyková vybavenost porotců je vítána.
 4. Délka funkčního období člena poroty není ohraničena. Členství v porotě zaniká:

  • odstoupením
  • odvoláním (odvolání člena poroty je v pravomoci vyhlašovatele)
  • úmrtím

  Po zániku členství jmenuje vyhlašovatel nového člena poroty tak, aby průběh soutěže nebyl narušen.

 5. Porota má lichý počet členů a před zahájením hodnocení zvolí svého předsedu. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí přijímá veřejným hlasováním prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li ani takto rozhodnuto, jsou oceněna obě díla, o kterých se hlasuje.
 6. Poradním hlasem poroty je kurátor a art director výstavy.
 7. Jednání poroty jsou uzavřená.
 8. Porota probíhá ve 2 kolech – přičemž v prvním kole je nutná účast více než poloviny jmenovaných členů pro konkrétní ročník.
 9. O jednání poroty a výsledku jejího hlasování se pořídí Zpráva z poroty, kterou podepíše předseda poroty a kurátor soutěže. Přítomní členové poroty podepíší prezenční listinu.
 10. Typy ocenění MDVV Lidice:

  • Čestné uznání - diplom
  • Medaile Lidická růže pro jednotlivce - diplom a medaile
  • Medaile Lidická růže pro školu za kolekce malby, kresby, grafiky, fotografií nebo kombinované techniky, filmů, animace, výtvarných objektů - diplom a medaile pro oceněnou školu, práce zahrnuté v kolekci obdrží diplom Čestné uznání
  • Cena poroty pro školu z České republiky - pamětní předmět, diplom a medaile
  • Cena poroty pro školu za zahraničí - pamětní předmět, diplom a medaile

  Cena poroty je udělována za výjimečnou kolekci zaslaných prací jedné školy a za dlouholetou kvalitní práci s dětmi.

  Počet oceněných prací a udělených Čestných uznání a medailí není přesně stanoven.

IV. Autorská práva a nakládání s oceněnými pracemi

 1. Výtvarné práce, se doručením vyhlašovateli považují za dar České republice. S tímto darem České republice je jako s majetkem České republiky oprávněn vyhlašovatel hospodařit podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, v souladu se zřizovací listinou, Statutem MDVV a Jednacím řádem MDVV.
 2. Odesláním výtvarné práce do soutěže poskytuje účastník vyhlašovateli oprávnění k užití díla v rozsahu:

  • rozmnožování v elektronické podobě a sdělování takové rozmnoženiny způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, a to pouze v rámci propagace MDVV Lidice
  • užití pro propagaci MDVV Lidice zejména v rámci výzvy k účasti, na plakátech, katalozích a pozvánkách, a to i pro následující ročníky MDVV Lidice.
  • rozmnožování v hmotné podobě a rozšiřování takových rozmnoženin pro dobročinné i prodejní účely (pohledy, plakáty, kalendáře, katalogy i s možností jejich prodeje či darování).
  • zapůjčování výtvarné práce pro účely jiných výstav obdobného zaměření
  • sdělování veřejnosti, a to provozování díla ze záznamu a jeho přenos, vysílání díla televizí a přenos televizního vysílání a provozování televizního vysílání
  • prodeje originálů (nebo reprodukcí), či jejich aukce s výtěžkem, který bude použit na další rozvíjení MDVV
 3. Vzhledem k omezenému prostoru nejsou neoceněné práce archivovány. Mohou však být nabídnuty k dalšímu využití zájmovým organizacím v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociálních služeb.

V. Propagace soutěže

 1. Propagaci zajišťuje vyhlašovatel – v ČR a SR pomocí rozesílání Pozvání dětí k účasti oceněným i neoceněným školám v aktuálním ročníku poštou, dalším školám formou elektronické pošty. Propagaci v zahraničí pomáhají zajišťovat ZÚ ČR či ČC v jednotlivých zemích.
 2. Hlavní médium pro informace účastníkům jsou od roku 2008 webové stránky výstavy www.mdvv-lidice.cz, které jsou vedeny v českém, anglickém německém a ruském jazyce. Zde jsou uvedeny základní informace o výstavě, statut výstavy, termíny, harmonogram, pozvání k účasti, seznamy oceněných prací, fotografie vybraných děl, fotografie z předávání cen v ČR i zahraničí a termíny dalších výstavy.
 3. Propagace zahrnuje Pozvání dětí k účasti, plakáty, katalog, pozvánky, webové stránky, reklamu v tisku či ve vývěskách.
 4. Pro propagaci MDVV Lidice a soutěže jsou využívány sdělovací prostředky.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Pro plnění činnosti dané zřizovací listinou Památníku Lidice a Mezinárodní dětské výtvarné výstavy jsou shromažďovány osobní údaje účastníků soutěže. 
 2. Jedná se o tyto údaje: jméno, věk, pohlaví, adresa, e-mail, telefon, jméno pedagoga, jeho e-mail, telefon, adresa školy. Tyto údaje jsou využívány při zpracování agendy soutěže, vydání katalogu, případně dalších publikací a tiskovin o soutěži, zveřejňování informací na vlastních webových stránkách, vlastních sociálních sítích nebo v médiích. 
 3. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže. 
 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty našim smluvním zpracovatelům, typicky je to například správce webových stránek soutěže. Účastník, který osobní údaje poskytuje, má právo kdykoliv požádat o informace, jaké osobní údaje o něm zpracováváme. Má právo na jejich opravu či doplnění, může požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v zákonné úpravě ochrany osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Znění tohoto statutu je možné podle potřeby upravovat a doplňovat. Provedení změn je v kompetenci ředitele Památníku Lidice.
 2. Přesný průběh prací je uveden v Jednacím řádu MDVV Lidice a v Pravidlech aktuálního ročníku.
 3. Nabytím účinnosti tohoto statutu MDVV Lidice se ruší Statut MDVV Lidice účinný od 1. 11. 2012.
 4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2018.

V Lidicích dne 20. 11. 2018
Mgr. Martina Lehmannová
ředitel Památníku Lidice

© MDVV Lidice 2008 - 2019, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus